วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สรุปผลปี 52

สรุปผลการปฏิบัติงาน EMS ปี 2552

รับแจ้งเหตุทั้งจังหวัด
ยอดตั้งแต่ มกราคม 2552 – ธันวาคม 2552 = 31,716 ครั้ง
แบ่งเป็นระดับ ALS = 2,315 ครั้ง หรือร้อยละ 7.30
ILS = 2,735 ครั้ง หรือร้อยละ 8.62
BLS = 1,809 ครั้ง หรือร้อยละ 5.70
FR = 24,857 ครั้ง หรือร้อยละ 78.36

ประเภทเหตุการณ์ แบ่งเป็น
ป่วยฉุกเฉิน 21,669 ครั้ง หรือร้อยละ 68.31
อุบัติเหตุ 10,047 ครั้ง หรือร้อยละ 31.68

การดูแลรักษา
การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ = 30,919 ราย หรือร้อยละ 97.49
การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ แต่ไม่นำส่ง = 51 ราย หรือร้อยละ 0.16
การดูแลรักษาแต่เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ = 8 ราย หรือร้อยละ 0.03
การดูแลรักษาแต่เสียชีวิตระหว่างนำส่ง = 7 ราย หรือร้อยละ 0.02
เสียชีวิตก่อนไปถึง = 84 ราย หรือร้อยละ 0.26
แนะนำกลับบ้านโดยไม่ได้รักษา = 58 ราย หรือร้อยละ 0.18
ยกเลิกปฏิบัติการ = 461 ครั้ง หรือร้อยละ 1.45
ไม่พบเหตุ = 128 ครั้ง หรือร้อยละ 0.40
...................................................................................................................................................................

สรุปผลการปฏิบัติงานของ EMS โรงพยาบาลสกลนคร

ยอดตั้งแต่ มกราคม 2552 – ธันวาคม 2552 = 1,036 ครั้ง
แบ่งเป็นระดับ ALS = 475 ครั้ง หรือร้อยละ 44.11
ILS = 579 ครั้ง หรือร้อยละ 55.89

ประเภทเหตุการณ์ แบ่งเป็น
ป่วยฉุกเฉิน 592 ครั้ง หรือร้อยละ 57.14
อุบัติเหตุ 444 ครั้ง หรือร้อยละ 42.86

การดูแลรักษา
การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ = 949 ราย หรือร้อยละ 91.31
การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ แต่ไม่นำส่ง = 0 ราย หรือร้อยละ 0.00
การดูแลรักษาแต่เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ = 0 ราย หรือร้อยละ 0.00
การดูแลรักษาแต่เสียชีวิตระหว่างนำส่ง = 1 ราย หรือร้อยละ 0.10
เสียชีวิตก่อนไปถึง = 18 ราย หรือร้อยละ 1.74
แนะนำกลับบ้านโดยไม่ได้รักษา = 6 ราย หรือร้อยละ 0.58
ยกเลิกปฏิบัติการ = 56 ครั้ง หรือร้อยละ 5.41
ไม่พบเหตุ = 6 ครั้ง หรือร้อยละ 0.58

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


บุคลากรในหน่วยงาน


บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบ
- แพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ

- เวชกรฉุกเฉิน

- ชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- ประชาชนทั่วไป

หน้าที่ของบุคลากร

แพทย์ ทำหน้าที่ควบคุมระบบ

- เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมีสถานะเหมือนแพทย์ได้เป็นผู้ให้เอง
- บทบาทในการฝึกอบรม
- การจัดมาตรฐานระบบ
- การประเมินผล

พยาบาล
- เป็นผู้ให้บริการในระดับสูง
- เป็นผู้ช่วยในระบบควบคุมทางการแพทย์
- เป็นผู้สอน
- พัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ รวมทั้งประชาชน
- เป็นผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสม
- พยาบาลที่จะทำหน้าที่นี้ต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติม

เวชกรฉุกเฉิน ในประเทศไทยขณะนี้มีเวชกรฉุกเฉินอยู่ 2 ระดับ

- เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ( EMT -basic )
- เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง ( EMT -intermediate )
อนาคตจะมีการผลิตเวชกรฉุกเฉินระดับสูง ( Paramedic )


ชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


- เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
- เป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
- ควรมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรการอบรม 20 ชม. เป็นขั้นต่ำ
- สามารถให้การประเมินสภาพผู้ป่วยได้ว่าผู้ป่วยต้องการการรักษาพยาบาลในระดับใด

ประชาชนทั่วไป

- บอกได้ว่าผู้เจ็บป่วยที่พบเห็นเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
- รู้จักวิธีป้องกันตนไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเข้าช่วยเหลือผู้อื่น
- รู้จักการแจ้งเหตุและการให้ข้อมูลที่เพียงพอ
- รู้จักการช่วยเหลือขั้นต้นตามพื้นฐานของตนเพื่อให้การดูแลผู้เจ็บป่วยไปพลางก่อน
- หลักสูตรในการอบรมประชาชนทั่วไปนี้ไม่ควรต่ำกว่า 1 วัน

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการประเมินสภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ
•สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน
- อุบัติเหตุจราจร
- ตกจากที่สูง
- การทำงาน
- จมน้ำ
- สารพิษ
- ของมีคม

การประเมิน
1.ประเมินสถานการณ์
2.ประเมินสภาพผู้ป่วย

การประเมินสถานการณ์
-สภาพแวดล้อมต้องดูความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือ
- ตึกถล่ม
- ไฟไหม้
- สารพิษ
- จราจร
- จมน้ำ

การประเมินสภาพผู้ป่วย
1.การรู้สึกตัว
2.สภาพทั่วไป
3.บริเวณอวัยวะที่บาดเจ็บ

การช่วยเหลือ -ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดี
•สภาพทั่วไป - ประเมินชีพจร ปกติ โทรแจ้ง 1669
- ประเมิน หายใจ ช้าหรือเร็ว เหงื่อออก ตัวเย็น
ให้การช่วยเหลือบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ
แขน,ขาหัก - ดาม
มีบาดแผล - ห้ามเลือด
ให้ความอบอุ่นร่างกาย - ห่มผ้า
งดน้ำ , อาหาร
เคลื่อนย้าย โดยใช้เปล (spinal Board)
การช่วยเหลือ – ผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัว ปลุกไม่ตื่น
•สภาพทั่วไป - ประเมินชีพจร ไม่มีชีพจร โทรแจ้ง 1669
- ประเมินหายใจ ไม่หายใจ
- ริมฝีปากเขียว , เล็บมือ เล็บเท้าเขียว ให้ช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด ภายใน 4 นาที
- จัดท่า เปิดทางเดินหายใจ
- นวดหัวใจ CPR ถ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้อง ห้ามหยุด CPR จนกว่าจะถึงมือแพทย์

EMS การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน


โรงพยาบาลสกลนคร

EMS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการตาย ความพิการ การทุกข์ทรมานและการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อันเกิดจากความล่าช้าในการได้รับการดูแลรักษา การลำเลียงเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธี และนำส่งยัง สถานพยาลบาลที่ไม่เหมาะสม โรงพยาบาลสกลนคร ดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเดือนตุลาคม 2545
โดย…..
- จัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร
- จัดตั้งหน่วยบริการ EMS ระดับ ALS ของโรงพยาบาล
- จัดอบรม อาสาสมัครกู้ชีพ เครือข่าย EMS
EMS โรงพยาบาลสกลนคร ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ , เอกชน , ส่วนกลาง , ท้องถิ่น ตลอดจน ชุมชนและประชาชน ให้รู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม ในระบบบริการอย่างทั่วถึง โดย
1. ตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและโรงพยาบาล
2. จัดส่งพยาบาลวิชาชีพ อบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
3. อบรมอาสาสมัครกู้ชีพ , มูลนิธิ เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
4. ปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานรถพยาบาลสำหรับออกเหตุ ระดับ ALS
5. ขยายเครือข่าย สู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นิเทศ ติดตาม พื้นฟูความรู้ทักษะ หน่วยบริการเครือข่าย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อน
เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สู่ชุมชนสายด่วน... 1669 โทรฟรีตลอด 24 ชม.